Caroline Klaver-Bouman

Sinds 4 juli 2018 ben ik aangesteld als wethouder voor de VVD in het college van B&W in Wassenaar.  Met veel enthousiasme en gedrevenheid zal ik uitvoering geven aan het coalitieakkoord “Zelfstandig en Verantwoordelijke”, zoals ondertekend op 2 juli 2018 met Lokaal Wassenaar, het CDA, D66 en de groep Mulder.  Mijn specifieke portefeuille betreft: Economische Ontwikkeling, Wegen en Verkeer.  Hierin zal de samenwerking in de regio een prominente rol spelen.  Wassenaar is een onderdeel van de metropool regio en hier liggen onze kansen en verantwoordelijkheden.  Kansen om aan te sluiten bij de economische ontwikkeling in de Randstad.  Maar ook de gezamenlijke opgave om Wassenaar en de regio bereikbaar en leefbaar te houden.  Voor Wassenaar betekent dit dat wij moeten blijven zoeken naar oplossingen voor de verkeersdrukte op de korte-, midden-, en lange termijn.  De problematiek rondom de N44 heeft hierbij onze prioriteit.  Op regionaal en landelijk niveau zullen we draagvlak moeten creëren voor het feit dat de verkeersdrukte op de N44 de economische ontwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio ernstig belemmert.  

Ik kijk uit naar een periode waarbij wij gezamenlijk, college, raad, inwoners en regio komen tot verbeteringen in onze leefomgeving, waardoor Wassenaar een heerlijk dorp blijft om te wonen, werken en recreëren.