U kunt uw stem nog laten horen tegen windmolens dicht op de kust!

Zoals eerder bericht is de VVD Wassenaar voorstander van duurzame energie, maar willen wij graag het vrije uitzicht op zee behouden.  Minister Kamp van Economische Zaken is van plan om de hele Hollandse kust vol te bouwen met windmolens die dag en nacht zichtbaar zijn vanaf het land.  Maar deze horizon vervuiling is helemaal niet nodig als de Minister uitwijkt naar IJmuiden Ver, een locatie in zee 60 kilometer uit de kust.   De investeringskosten van een dergelijk park zijn wel hoger, maar dezen kunnen op termijn weer terugverdiend worden doordat er minder schade aan de  economie en natuur wordt toegebracht.  Volgens de officiële procedure kunnen burgers nog tot 10 maart een zienswijze indienen om Minister Kamp op andere gedachten te brengen.  Zo kunt u uw mening geven, eventueel aangevuld met onderzoeksresultaten of  artikelen uit de media.  U kunt de Minister ook opdragen verder onderzoek te verrichten omdat u vindt dat het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de financiële onderbouwing van het besluit (MER-rapport) onvolledig of onjuist is.  

U heeft nog tot 10 maart de tijd om uw stem te laten horen.  U kunt dit doen door uw zienswijze digitaal aan te leveren via:  www.bureau-energieprojecten.nl onder “Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)”.  Of u kunt uw zienswijze mondeling geven per telefoon (070- 379 89 79).

Laten wij met ons allen de Minister overtuigen dat het verplaatsen van de windmolenparken naar IJmuiden Ver meer energie oplevert, minder overlast oplevert voor de beroepsvaart en visserij, niet ten koste gaat van werkgelegenheid en ons uitzicht beschermt.  Als we álle maatschappelijke kosten en baten bij elkaar optellen is verplaatsing naar IJmuiden Ver voor de VVD in Wassenaar de juiste beslissing.