Onbevredigend debat over aftreden wethouder Verschoor

Op vrijdag 22 april werden wij verrast door het plotselinge aftreden van D66 wethouder Verschoor. In een verklaring gaf zij de raad een flinke trap na. De VVD fractie heeft hierover desgevraagd in de pers gezegd dat wij het jammer vinden dat zij niet toegeeft dat zij is gestruikeld over het stranddossier want wij hadden daar graag nog een debat over gevoerd in de raad. Nu vertrekt zij via een achterdeur zonder verantwoording af te leggen in de raad. Bovendien is het niet netjes dat zij natrapt door over een verziekte sfeer te schrijven terwijl juist alle partijen vinden dat het beter gaat.

Op dinsdag 17 mei was er tijdens de raadsvergadering een debat over het aftreden van wethouder Verschoor. De VVD fractie heeft in zeer kritische bewoordingen haar standpunt gegeven over de gang van zaken. 

Samengevat: De VVD is verbaasd dat een coalitie waar transparantie zo’n speerpunt is het accepteert dat een wethouder via de achterdeur vertrekt zonder verantwoording af te leggen in de raad. De VVD is verbijsterd dat er zoveel tijd en geld is verspild aan het stranddossier waar de wethouder maar bleef vasthouden aan een juridisch onhaalbaar aanbestedingssysteem terwijl de hele raad hier tegen was. En de VVD is bezorgd over het vertrouwen tussen coalitie en oppositie juist in de tijd dat de financiën van de gemeente er niet goed voorstaan en wij ons met de gehele raad zouden inspannen om samen te werken aan begrotingsevenwicht. Als de coalitie echt wil samenwerken met de hele raad moet dat op een open transparante manier en zal snel gewerkt moeten worden aan herstel van het vertrouwen en de open communicatie. Ook zette de fractie vraagtekens bij de rol van de burgemeester die in zijn verantwoordelijkheid als voorzitter van het college en als portefeuillehouder voor  juridische zaken op z'n minst mede schuldig lijkt aan het slechte verloop van de gebeurtenissen en de slechte communicatie daarover. 

De VVD kreeg bijval van Hart voor Wassenaar en de PvdA die beide benadrukten dat de raad alleen goed kan functioneren wanneer het onderling vertrouwen wordt hersteld. In tweede termijn benadrukte de VVD fractie dat het vertrouwen in de coalitie op het punt van openheid en constructieve samenwerking een forse deuk heeft opgelopen. Helaas verzuimde de D66 fractie om meer duidelijkheid te geven over het vertrek van de wethouder. De VVD fractie kreeg jammergenoeg ontwijkende antwoorden van de coalitie en het college. De coalitie hield de gelederen gesloten en gaat, aangevuld met een vervanger van de D66 wethouder, verder. Bij de komende begrotingsbesprekingen zal blijken of de coalitie haar les geleerd heeft en of zij echt werk wil maken van het opstellen van de evenwichtige begroting waar de VVD nu al zo lang om vraagt.

Hieronder de volledige inbreng van de VVD in eerste termijn tijdens het debat over het aftreden van wethouder Verschoor in de raadsvergadering van dinsdag 17 mei: 

“Voorzitter, de VVD fractie is zeer verbaasd dat coalitie waar transparantie zo’n speerpunt is het accepteert dat een wethouder via de achterdeur vertrekt zonder verantwoording af te leggen in de raad. Hoe ziet het college en de coalitie dit? Is dit de stijl waarin zij willen opereren, zo nee waarom niet ingegrepen? 
 
VVD verbijsterd dat er zoveel geld en tijd is verspild aan het stranddossier waar al een oude toezegging van vorige wethouders lag voor 10 jaar contracten, waar helemaal niets aan de hand bleek en waar wethouder maar tegen beter weten in bleef vasthouden aan een aanbestedings-systeem voor bestaande vergunninghouders wat nergens, maar dan ook nergens in NL is. Hoe kon het zover komen? Hoe kan het dat de gehele raad al maanden geleden zag dat het fout ging terwijl het collegiaal college maar bleef vasthouden aan juridisch onhaalbaar plan? 
 
VVD is bezorgd omdat de financiën van de gemeente er niet goed voorstaan. Onder wethouder verschoor is er veel geld uit de algemene reserve uitgegeven aan lopende kosten. De spaarpot is zogezegd gebruikt om het dagelijkse boodschappen te doen ipv de investeringen waarvoor het bedoeld is. Er is nu net eindelijk na lang vragen van ons een proces op gestart op raadsbreed na te denken over hoe de begroting van wassenaar op lange termijn weer in evenwicht kan komen, een precair proces dat van raadsleden vergt dat men elkaar vertrouwt. En net nu verdwijnt een wethouder via de achterdeur, zonder verantwoording af te leggen in de raad, met een flinke trap na in de media over dat de bestuurscultuur niet goed zou zijn (nou, daar speelt zij dan vooral een belangrijke rol in met deze verklaring). 
En vervolgens moeten wij via een persbericht vrijdag vernemen dat er 4 dagen later een nieuwe wethouder wordt voorgedragen. Geen contact, geen informatie, niets hoorden wij van de coaltie. 
 
Voorzitter, deze coalitie heeft aan het begin van deze periode een hand uitgestoken die wij vol hebben aangenomen. De VVD is een constructieve oppositie partij, wij werken graag mee, dat weet iedereen inmiddels maar vinden deze gang van zaken in zo’n kwetsbare tijd op zijn zachts gezegd opmerkelijk. Wij maken ons zorgen, wil de coalitie nu echt samenwerken aan begrotingsevenwicht met de hele raad? En dat op een open transparante manier? De gebeurtenissen van de afgelopen weken laten het tegengestelde zien, vandaar mijn vraag. Als de coalitie echt wil samenwerken, Hoe denkt zij dan het vertrouwen te kunnen herstellen? 
 
Vragen aan juridisch portefeuillehouder/ burgemeester Hoekema: 
- hoe kon het zo lang zo mis gaan, opeenstapeling van fouten en ongelukkigheden (o.a. beweren dat onze contracten anders zijn dan andere kustgemeenten terwijl dat niet zo bleek,waarom niet eerder even gecheckt?) waarom niet eerder ingegrepen? waarom extern advies ingewonnen 2x, waarom daarna niet meteen gestopt? VVD vind het ongelooflijk dat het college als gezamenlijke verantwoordelijkheid dit zo lang heeft laten lopen terwijl allang duidelijk was dat juridisch, praktisch en financieel dit dossier uit de hand liep. Waarom? 
 
-Wat heeft dit allemaal gekost? eigen uren, inhuur ? Graag willen wij een totaal overzicht, deze vraag is eerder al schriftelijk gesteld dus neem aan dat het overzicht nu beschikbaar is? 
 
-Bent u het met ons dat wanneer u bij het RVB de contracten met de andere gemeenten even had opgevraagd, gezien had dat deze hetzelfde waren al deze kosten vermeden hadden kunnen worden? Waarom is dit niet gebeurd? 
-Worden de juridische kosten vergoed aan de strandexploitanten? Waarom wel/niet? 
- Hoe gaat het nu verder met het stranddossier, wanneer krijgen de strandexploitanten hun 10 jaren contract en hoe gaat het college het vertrouwen herstellen? Graag willen wij hier verder over praten binnenkort. 

Voorzitter, de VVD is verbaasd, verbijsterd en bezorgd over deze gang van zaken. Het college en de coalitie zijn de raad en alle Wassenaarders opheldering verschuldigd."