Handleiding voor indienen zienswijze tegen windmolenparken dicht op de Hollandse kust

De VVD Wassenaar stelt hierbij een handleiding beschikbaar hoe een zienswijze in te dienen tegen de windmolenparken dicht op de Hollandse kust.

Het kabinet heeft in juli 2016 twee nieuwe gebieden aangewezen voor Windenergie op Zee tussen 18,5 en 22,2 kilometer uit de kust.  Het betreft hier een aanzienlijk groter gebied dan de 43 windmolens die nu 23 kilometer uit de kust bij Noordwijk staan.  Bij Noordwijk zijn de turbines 85 meter hoog, terwijl de windturbines in deze nieuwe kavels tot 200 meter mogen gaan.  U kunt als burger uw mening geven over deze besluiten met het indienen van een zienswijze gedurende de inspraakperiode, die loopt tot 29 september 2016.  Op de website www.noordzeeloket.nl vindt u alle informatie en links naar de digitale omgevingen waar u uw zienswijze kunt indienen.  Ook kunt u uw zienswijze mondeling geven tijdens de 3 inloopavonden die zijn georganiseerd door het ministerie. Er is dan een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.  Deze inloopavonden worden gehouden op:

 • donderdag 30 augustus 2016: Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee,
 • maandag 5 september 2016: De Muze, Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk,
 • dinsdag 6 september 2016: Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Den Haag. 
U kunt uw zienswijze indienen op 2 besluiten:
 • de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust voor toevoegen van stroken voor windparken op minimaal 18,5 km uit de kust. Via Platform Participatie kunt u een zienswijze indienen.
 • de ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II voor twee windparken op meer dan 22,2 kilometer uit de kust . Via Bureau Energieprojecten kunt u een zienswijze indienen.
Een zienswijze moet in ieder geval het volgende bevatten:
 • de naam en het adres van de indiener of indienende groep,
 • de datum,
 • een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, en
 • de gronden (= de argumenten) van de zienswijze
Het helpt als een zienswijze de minister vraagt om een specifieke actie, zoals:
 • graag ontvang ik een toelichting op
 • wil ik specifiek onderzocht hebben
 • verzoek ik om meer informatie omtrent
Op de website www.vrijehorizon.nl vindt u nog meer informatie over bezwaren tegen windmolens dicht op de kust.