Windmolens op zee komen steeds dichterbij

Het geplande windmolenpark voor onze kust komt letterlijk en figuurlijk steeds dichterbij.  Het Kabinet heeft deze zomer weer een stap gezet waardoor de bouw van de windmolenparken dicht op de Wassenaarse kust onomkeerbaar lijkt.  De aangewezen gebieden liggen tussen 18,5 en 22,2 kilometer uit de kust.  En hier komen dan meer dan 10 keer zoveel windturbines als bij Noordwijk, die 2 keer zo hoog zijn en 5 km dichterbij.

De VVD Wassenaar pleit al jaren met de andere kustgemeentes voor een alternatieve locatie van de windmolenparken verder weg op zee.  Caroline Klaver-Bouman, woordvoerster van de VVD: “Bij “IJmuiden Ver” kunnen zelfs meer windmolens geplaatst worden met een hoger rendement, terwijl onze vrije horizon intact blijft en de lokale economieën en visserij niet worden aangetast.”  

Helaas heeft het verzet tegen de windmolens dicht op de kust het Kabinet nog niet tot inkeer gebracht.  Maar de VVD Wassenaar zal zich blijven verzetten tegen de windmolenparken voor onze kust.  Een belangrijk instrument daarbij is het indienen van een zienswijze.  Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit.  En nu het Kabinet deze zomer twee nieuwe gebieden heeft aangewezen voor windmolenparken voor de Hollandse kust, bestaat de mogelijkheid om uw mening te geven.  Tot  29 september kunt u bezwaar maken door het indienen van een zienswijze.  Alleen wanneer u een zienswijze heeft ingebracht, is het mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Caroline Klaver-Bouman: “De aanwijzing van de gebieden door het Kabinet is weer een stap dichter bij een gordijn van industriële windmolens voor onze kust die de horizon zal vervuilen.  Er zijn alternatieven.  De fractie van de VVD Wassenaar gaat zeker weer een zienswijze indienen en wij hopen dat zoveel mogelijk Wassenaarders dat ook zullen doen.  Want laten wij niets van ons horen dan weten wij zeker dat de minister ons niet heeft gehoord.”   

U kunt een zienswijze indienen over twee besluiten; Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, en ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II.  Hier staat meer informatie over hoe u een zienswijze kunt indienen.