VVD Wassenaar blijft zich inzetten tegen windmolens dichtbij de kust

De VVD raadsfractie in Wassenaar vindt het onverteerbaar dat ondanks alle nieuwe technologieën en ontwikkelingen binnen de energiesector nog steeds wordt vastgehouden aan de plannen voor het bouwen van een windmolenpark dicht bij de Wassenaarse kust.

De VVD ondersteunt de doelstellingen van het Energie Akkoord voor duurzame groei 2023, maar ziet efficiëntere en natuurvriendelijkere manieren om deze doelen te behalen. Daarom heeft fractievoorzitter en tevens woordvoerder op dit dossier Caroline Klaver-Bouman afgelopen maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering onderstaande motie ingediend. De motie is aangenomen tijdens de raadsvergadering en medeondertekend door alle fractie behalve PvdA en Groen Links.

Caroline Klaver-Bouman houdt de komende periode de uitvoering van de motie nauwlettend in de gaten.

 

MOTIE: MINISTER KAMP, DIT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN??

De gemeenteraad van Wassenaar in vergadering bijeen op 19 september 2016

Constaterende dat:

 • De regering voornemens is om honderden windmolens te plaatsen voor de Noord- en Zuid Hollandse Kust op 10 – 12 mijl afstand.

 • Er een uitstekend alternatief is voor het plaatsen van deze windmolens, t.w. IJmuiden Ver

 • Dat door plaatsing  op IJmuiden Ver snel begonnen kan worden met het plaatsen van deze windmolens en daardoor de doelstellingen binnen het energie akkoord 2023 behaald kunnen worden.

 • Er op 14 september j.l. in Den Haag rapporten zijn gepresenteerd door Stichting Vrije Horizon.

 • Er uit deze rapporten, van ECN, Stichting Vrije Horizon en Ardo de Graaf Advies blijkt dat de beslissingen van Minister Kamp zijn gebaseerd op verouderde informatie binnen het rekenmodel van ECN.

 • Geconcludeerd kan worden dat er op IJmuiden Ver ruimte is om 6600 MW te ontwikkelen

 • Hiermede de doelstellingen van het Energieakkoord met 2% overschreden kunnen worden

 • Dit de gebruikers - gezien de ontwikkeling bij de tender voor Borssele - geen extra geld kost

 • Deze rapporten ten zeerste de cijfers voor de meerkosten voor plaatsing op IJmuiden Ver bestrijden en dus de cijfers die tot nu toe zijn gepresenteerd door Minister Kamp.

 

Overwegende dat:

 • De op 14 september in Den Haag gepresenteerde rapporten door Stichting Vrije Horizon, bij de gemeenteraad veel vragen oproept

 • De bedragen die door Minister Kamp genoemd worden gebaseerd zouden zijn op verouderde informatie in de gebruikte modellen

 • Plaatsing van de windmolenparken voor onze kust veel verlies aan banen in de toeristische sector gaat opleveren

 • Een prachtig natuurgebied en een vrije horizon verloren gaan als deze plannen werkelijkheid worden.

 

Verzoekt het college:

 • Alles in het werk te stellen om te voorkomen dat deze windmolenparken zo dicht voor onze kust worden gebouwd.

 • Opheldering te vragen aan het Ministerie van Economische Zaken  c.q. Minister Kamp over de geconstateerde financiële verschillen voor verplaatsing naar IJmuiden Ver.

 • Hiervoor eveneens bij de leden van de Eerste en Tweede Kamer aandacht voor te vragen

   

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Namens de fracties van