VVD over begroting 2017: ‘Kanniewaarzijn’!

De begroting 2017 is vol lof over de begroting 2017: structureel sluitend, realistische bezuinigingen, toegankelijk en transparant. Dat wekt verwachtingen die helaas niet uitkomen. Vol verbazing en verbijstering heeft de VVD  de begroting gelezen. Er is maar één conclusie mogelijk: dat ‘kanniewaarzijn’!

De VVD kan een begroting met meer uitgaven dan inkomsten bepaald niet sluitend noemen. De uitgaven worden geraamd op ruim € 62 miljoen, de inkomsten bedragen €  57 miljoen.  Maar wat is in de begroting gedaan:  bij de inkomsten zijn reservemutaties van bijna € 6 miljoen opgeteld waardoor de inkomsten ook op ruim € 62 miljoen uitkomen. Het lijkt daardoor of uitgaven en inkomsten wel in evenwicht zijn.  Het gaat hier echter om onttrekkingen uit onze spaarpot en dat zijn echt geen inkomsten.    

Verder stelt de VVD vast dat van echte bezuinigingen weinig is te merken. In 2016 was er aan uitgaven bijna € 58 miljoen begroot en in 2017 maar liefst ruim € 62 miljoen. Toch zien we wel een aantal “bezuinigingen”  in de begroting, maar dit zijn eerder meevallers dan bezuinigingen. Hiervoor zijn geen keuzes gemaakt en het is ook nog niet eens zeker dat deze meevallers ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.                                                         Ook constateert  de VVD dat in de begroting alleen de uitgaven en inkomsten op hoofdlijnen worden vermeld. Hierdoor is niet duidelijk te zien  waar het geld nu wel of niet aan zal worden besteed.  Een voorbeeld:  aan verkeer  zal  € 4,2 miljoen worden besteed zonder dat wordt aangegeven wat er precies met dit geld zal worden gedaan. En de VVD kan niet begrijpen waarom in de begroting is opgenomen dat woningeigenaren  via een verhoging van de OZB de verlaging van de afvalstoffenopbrengsten en de rioolheffing moeten compenseren, de zogenaamde  ‘ woonlastenbenadering’. Wij vinden het onacceptabel dat de OZB daardoor stijgt met ruim € 400.000.  

Het is jammer dat het college er ondanks goede voornemens niet in slaagt de begroting in evenwicht te brengen. De VVD zal bij de begrotingsbehandeling in de raad voorstellen doen om dat evenwicht wèl te bereiken.