Verplicht maatwerk door Avalex

In de Raad van maandag 12 december is gesproken over Avalex en de nieuwe dienstverlening en tarieven. Dankzij een motie van de VVD moet Avalex maatwerk gaan bieden aan inwoners van Wassenaar.

 Avalex gaat in het nieuwe jaar een andere dienstverlening leveren. Als het aan Avalex ligt worden de bakken in plaats van wekelijks tweewekelijks geleegd en moet iedereen verplicht een blauwe papierbak bij iedereen in de tuin of op het balkon zetten. Veel inwoners hebben bezwaren tegen deze verplichte blauwe bak. De VVD vindt de halvering van de serviceverlening niet in verhouding met een tariefsverlaging van €69.

Daarom heeft VVD woordvoerder Paul Deneer tijdens de Raadsvergadering een motie ingediend over maatwerk. Deze motie zorgt er voor dat er voor de percelen met de wat grotere tuinen, wekelijks GFT wordt opgehaald in de maanden april tot en met november, de blauwe papierbak alleen op verzoek zal worden geleverd en er maatwerk moet komen voor ouderen, flatbewoners, chronisch zieken en flatbewoners.

Niet alleen in Wassenaar, maar ook in andere gemeenten is er veel onvrede over Avalex en de voorgenomen veranderingen van het afvalbeleid. Dankzij een motie van de VVD sluit Wassenaar zich een bij een onderzoek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp over volledige heroriëntatie op de positie van Avalex.

Beiden moties zijn aangenomen tijdens de Raadsvergadering kunt u hieronder vinden.  

---

De gemeenteraad van Wassenaar In vergadering bijeen op 12 december 2016 gehoord de beraadslagingen;

Constaterende dat de wethouder in de Cie R&E van 28 november 2016 heeft aangegeven dat er ruimte is voor aanpassingen van de voorgenomen uitvoeringsplannen op het gebied van de nieuwe inzamelmethode van afvalstoffen door middel van zogenaamde maatwerkvoorzieningen.

Overwegende dat er veel onvrede is onder de inwoners van Wassenaar over de nieuwe plannen.

Verzoekt het college de besproken aanpassingen en mogelijkheden, te weten: - het wekelijks ophalen van GFT in de maanden april t/m november, - oplossingen voor ouderen en flatbewoners, - de papierbak alleen te leveren op verzoek van bewoners, per ommegaande te verwerken in de uitrol van de nieuwe inzamelmethode en de inwoners hierover voorafgaande aan de invoering te informeren en gaat over tot de orde van de dag.

---

De gemeenteraad van Wassenaar in vergadering bijeen op 12 december 2016 gehoord de beraadslagingen;

Overwegende dat de gemeenteraad en inwoners van Wassenaar nog vele vragen over en bezwaren hebben tegen de nieuwe afvalophaal methode.

Overwegende dat vergelijkbare bezwaren niet alleen in Wassenaar spelen maar in meerdere gemeenten.

Verzoekt het college de mogelijkheid te onderzoeken om zich aan te sluiten bij het voorgenomen onderzoek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op volledige heroriëntatie op de positie van Avalex. Als dit niet mogelijk is, om zelf een dergelijk onderzoek te verrichten en in de tussentijd geen onomkeerbare stappen te nemen en gaat over tot de orde van de dag.