In het belang van Wassenaar

In de gemeenteraad hebben zich de afgelopen maanden grote en kleine zaken voorgedaan.  Kleine zaken zoals het vaststellen van verschillende beleidsplannen en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.  Maar ook grote zaken, waaronder het wel of niet afstoten van de Warenar en de verdere uitwerking van het Bestuurskracht onderzoek.  Mbt de Warenar heeft de VVD zich ingezet om er voor te zorgen dat het besluitvormingsproces transparant en gedegen is, en dat zowel de raad als de inwoners bij de besluitvorming betrokken worden.  En dit is gelukt.  Na een succesvol burgerinitiatief waarbij meer dan 3000 handtekeningen zijn verzameld en een VVD die in de raad en de media het college opriep om geen eenzijdige en onomkeerbare beslissingen te nemen, is de Warenar voor alsnog gered.  

De VVD-fractie in Wassenaar blijft de ontwikkelingen omtrent de opdracht van de burgemeester en de toekomst van bestuurlijk Wassenaar nauwlettend volgen.  Hier spelen een aantal zaken synchroon.  Na het bestuurskrachtonderzoek in december was het zaaks om een aantal zaken op orde te stellen zoals het verbeteren van de kwaliteit en aansturing van het ambtenarenapparaat, een echte sluitende begroting en verbetering van de regionale samenwerking.  De VVD fractie is blij dat, onder leiding van de burgemeester, concrete eerste stappen zijn gezet op voornoemde punten.  En wij zullen er bij de a.s. Kadernota besprekingen op blijven hameren dat wij als gemeente het aan onze inwoners verplicht zijn om onze zaken op orde te hebben met een sluitende begroting, een efficiĆ«nte en effectieve ambtenarenorganisatie en optimale samenwerking in de regio.  Met name dit laatste vergt nog veel verbetering en meer inzet en daadkracht van zowel de raad als de Wassenaarse bestuurders.  Daarnaast spelen er allerlei ontwikkelingen in de regio zoals de Leidse regio, de bestuurlijke zoektocht van Voorschoten e.d.  In het belang van Wassenaar moeten wij de discussie over de toekomst van bestuurlijk Wassenaar niet uit de weggaan, maar actief sturen op de ontwikkelingen.  Pas dan kunnen wij er voor zorgen dat een zelfstandig Wassenaar kan worden geborgd.  Voor ons als VVD is het belangrijk dat de Wassenaarse eigenheid wordt behouden en dat wij zeggenschap behouden over onze unieke en bijzondere leefomgeving.