Goed bestuur essentieel voor toekomst van Wassenaar

Ruim een jaar geleden werd er veel gesproken over de bestuurskracht van Wassenaar. Er mankeerde nogal wat aan. Uit een onderzoek bleek dat alleen de dienstverlening aan de burgers op orde was, maar op het gebied van beleid, regionale samenwerking en de ambtelijke werkorganisatie Duivenvoorde viel er nog heel wat te verbeteren. Goed openbaar bestuur in Wassenaar stond onder druk op een moment dat ‘herindeling’ een belangrijk onderwerp van de provincie was.

En wat was en is er te verbeteren? Een greep uit de constateringen: (1) de begroting van Wassenaar heeft een structureel tekort, (2) de kaderstellende rol van de gemeenteraad is te beperkt, (3) het evalueren van beleid wordt onvoldoende systematisch uitgevoerd, (4) de brede oriëntatie van Wassenaar leidt tot niet-volwaardige samenwerkingsrelaties en (5) de politieke en ambtelijke aansturing van het ambtelijk apparaat schiet tekort. 

De VVD vond dit reden genoeg om aan de slag te gaan met verbeteringen. Daarbij moesten volgens ons vragen beantwoord worden als: Is het beleid helder? Zorgt de raad voor voldoende aansturing en politieke controle? Hoe kan de aansturing van de ambtelijke werkorganisatie Duivenvoorde verbeterd worden? En hoe gaan we zorgen dat in samenwerkingsverbanden verstandig met elkaar worden samengewerkt met oog voor het Wassenaarse belang zonder het regionale belang uit het oog te verliezen, omdat Wassenaar ook profijt heeft van een sterke regio. 

Inmiddels zijn we een jaar verder. VVD-raadslid Ankie Erwich en Gerbrand Nijman, beiden kandidaat voor de nieuwe gemeenteraad, constateren dat er wat kleine stappen zijn gezet. Zo is de begroting voor 2018 ten opzichte van de vorige begroting enigszins verbeterd, maar structureel is die nog niet echt op orde. Verder wordt geprobeerd de ambtelijke organisatie te veranderen, maar ook dit gaat langzaam. Nijman en Erwich: ‘Duidelijk is dat we er bestuurlijk nog lang niet zijn. De aandacht gaat momenteel meer uit naar de zelfstandigheid van Wassenaar dan naar het verbeteren van het bestuur. Het is goed dat de mening van de Wassenaarders wordt gevraagd via het Wassenaarkompas. Maar voor de toekomst van Wassenaar zijn een sluitende begroting, die niet inteert op de reserves en een goed bestuur essentieel. Daar willen wij ons, namens de VVD, voor inzetten.’