Slimmer samenwerken noodzakelijk

De afgelopen periode ging het vaak over een eventuele fusie van Wassenaar. Die discussie is vooral in gang gezet van buitenaf door vermeende ontoereikende bestuurskracht en structureel onhoudbare gemeentefinanciën. Terecht worden door velen van u kritische vragen gesteld over het nut en noodzaak van een fusie. De VVD Wassenaar gelooft stellig dat we de problemen zelf op kunnen lossen, en dat een fusie daarvoor niet de oplossing is. Dat zal echter niet vanzelf gaan. 

Daarvoor moeten we o.a. slimmer samenwerken in de regio. Dan blijven het beleid en de financiën de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, maar wordt de uitvoering door een samenwerkingsverband gedaan. Ons grootste samenwerkingsverband is de Werkorganisatie Duivenvoorden, waar jaarlijks ca. €16 miljoen naartoe gaat. Als tweede volgt Avalex, waar jaarlijks ca. €3 miljoen naartoe gaat. Verder worden o.a. de volgende taken in samenwerkingsverbanden uitgevoerd: de brandweer, ambulancedienst, regionaal vervoer, toewijzing van sociale woningen, jeugdzorg en ouderenzorg, regionale arbeidsmarkt en belastinginning. Hierbij is Wassenaar duidelijk meer op Den Haag gericht, terwijl Voorschoten vooral op Leiden gericht is.

Er wordt soms gesuggereerd dat dergelijke samenwerkingsverbanden ondemocratisch zijn. Dat wil de VVD weerleggen. Het kan goed werken, en werkt meestal ook goed, maar alleen wanneer daar proactief op gestuurd wordt. En zonder democratische controle gaat het vaak mis. De gemeenteraad moet duidelijker aangeven wat het wil, en het college moet duidelijker terugkoppelen wat er speelt. Ook moet de gemeente beter toezien op de communicatie naar inwoners. De gemeente mag zich niet daarvoor verschuilen achter de samenwerkingsverbanden en achterover leunen.

Als het dan toch misgaat, moet kordaat worden opgetreden. Zoals bijvoorbeeld bij Avalex. Maar ook de werkorganisatie kan een stuk efficiënter. Aan die problemen wordt inmiddels gewerkt. Of dat voldoende is moet blijken. Werkt het niet, dan moeten we voor een andere oplossing kiezen.

De VVD in de coalitie zal proactief handelen op alle bestaande samenwerkingsverbanden, en staat open voor verdere samenwerking op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid. Alleen door slimmer samen te werken kunnen we het steeds zwaarder wordende gemeentelijke takenpakket als zelfstandige gemeente goed blijven invullen en onze invloed laten gelden. Met de gemeenteraad als regisseur houden we zo onze TOEKOMST IN EIGEN HAND. Stem voor de VVD, stem voor slimmer DOEN.