Gemeente Wassenaar moet echt bezuinigen

Vorige week uitte de VVD haar zorgen over de bestedingen van de gemeente. De jaarlijkse uitgaven zijn veel hoger dan de inkomsten. De VVD wil dat de begroting in 2016 in evenwicht is. De VVD wil niet dat de lasten voor de burgers worden verhoogd. Dat betekent dus dat er fors bezuinigd moet worden.

Vorig jaar noemde de VVD reeds tal van bezuinigingsmogelijkheden. Daarvan werden er uiteindelijk enkele -voor een bedrag van € 160.000,- -overgenomen door de coalitie onder leiding van het CDA. Een kleine stap in de goede richting, maar veel te weinig om het verschil tussen inkomsten en uitgaven van ruim € 700.000,- te dekken.  Inmiddels is dit tekort alweer vele tonnen groter door onvoorziene uitgaven, tegenvallende kosten en bezuinigingen van het rijk. Harde maatregelen zijn nodig om het tij te keren. Welke?

De VVD wil dat meevallers en lager dan begrote uitgaven terugvloeien naar de algemene reserve en dat niet-begrote uitgaven en tegenvallers binnen elk van de 5 programma’s van de begroting en binnen het begrotingsjaar worden opgevangen. Zo krijgt de gemeenteraad meer sturing op de uitgaven en hoeft ze geen genoegen meer te nemen met uitgaven die als autonome ontwikkeling worden gepresenteerd terwijl het eigenlijk beleidskeuzes zijn.

Wanneer we deze regel toepassen, dan scheelt dat – gegeven de ervaringen uit het eerste kwartaal 2015 - € 700.000 per kwartaal, in totaal dus 2,5 tot 3 miljoen euro per jaar. Daarmee kan de begroting in balans worden gebracht en ontstaat er ruimte waarbinnen de raad kan besluiten of het geld wordt bespaard of dat het (deels) wordt uitgegeven aan de tegenvallers die zich elk jaar voordoen.

Verder wil de VVD bezuinigen op de uitgaven voor vergunningverlening door minder vergunningen te eisen. Onze gemeente geeft hier veel meer aan uit dan vergelijkbare gemeenten en er zijn elders goede ervaringen met minder regels. Ook wil de VVD dat er bezuinigd wordt op de kosten van gemeentelijk vastgoedbeheer en dat er helemaal geen geld wordt besteed aan de bouw van een nieuw gemeentekantoor - zoals sommige coalitie partijen schijnen te willen. Tenslotte wil de VVD dat nieuwe uitgaven, bijvoorbeeld voor een informatiecentrum voor toerisme, achterwege blijven totdat de begroting op orde is. Het college heeft de fracties met de kadernota diverse opties meegegeven. Een goed begin, maar de vrees is dat sommige partijen de pijn daarvan niet willen dragen en dat er dan weinig van terecht komt. Met de voorstellen van de VVD kan de begroting 2016 in evenwicht worden gebracht.